Заповед № РД 09-1062/13.05.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, ІІI, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проектите на учебници за I, II, ІІI, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проектите на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие)

Изх. № РУО1-10933/18.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-10749/ 15.05.2020 г., приложено Ви изпращам за изпълнение заповед № РД 09-1062/13.05.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за I, II, ІІI, IV и V клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проектите на учебници за I, II, ІІI, IV и V клас по учебния предмет религия (ислям) и на проектите на учебници за I, II и III клас по учебния предмет религия (благонравие).

Заповедта и списъкът на училищата, както и кодовете на съответните проекти на учебници, са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-1062/13.05.2020 г. на министъра на образованието и науката с приложение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД