Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България

Изх. № РУО1-7270/04.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-385/02.03.2021 г. с вх. № РУО1-7137/02.03.2021 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД