Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването

Рег. № РУО1-35163/20.10.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

За изпълнението на заповедта и във връзка с получено от директора на Столична регионална здравна инспекция писмо с рег. № РУО1-35114/ 20.10.2021 г. с информация за заболеваемостта – над 750 на 100 000 население в София-град в два поредни дни, следва да изпълните т. 3 от заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД