Заповед № РД09-753/ 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване на дейностите по подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие и в специализираните обслужващи звена

Рег. № РУО1-9045/ 19.03.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-753/ 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване на дейностите по подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие и в специализираните обслужващи звена.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД