ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ОЦЕНЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ, СЕСИЯ АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-24184/14.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование /ЦОПУО/, вх. № РУО1-23743/10.09.2020 г., Ви уведомявам, че потребителското име и парола, необходими за разглеждане на изпитните работи на зрелостниците, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г., са идентични с данните – потребителско име и  парола, които сте получили за сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД