Запознаване с актуализираните Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите

Изх. № РУО1-34250/14.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-358/12.10.2021 г., вх. № РУО1-33576/12.10.2021 г., Ви уведомявам, че следва да запознаете педагогическите специалисти с актуализираните от Държавната агенция за закрила на детето Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите, които са съобразени с тенденциите, практиката и промяната в нормативната уредба в тази сфера.

Приложение: Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД