Заприходяване на предоставени интерактивни дисплеи „Vestel 65IFX“

Изх. № РУО1-7256/26.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Дейност 2 от проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  – „Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ“ е стартирала доставката на интерактивни дисплеи „Vestel 65IFX“. Доставката се извършва директно от фирмата на училищата и детските градини, включени в т.1 на заповед № РД 09-2920/25.11.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Във връзка с писмо № 9105-114/25.03.2020 г. на ръководителя на проекта,  вх. № РУО1-7226/25.03.20 г., е необходимо да предприемете действия за заприхождаване на оборудването по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване“ от СБО в баланса на училището със стойности, както следва:

Наименование Брой Единична стойност в лв. без ДДС Единична стойност в лв. с ДДС
Интерактивен дисплей „Vestel 65IFX“ 1 6 326 7 591,20

Приложено Ви изпращам потвърдително писмо, което следва да попълните и изпратите в министерство на образованието и науката до г-жа Александра Янчева, главен експерт в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД