Заприхождаване на дисплеи по НП ИКТ 2020 г.

Изх. № РУО1-35804/17.12.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министерството на образованието и науката № 9105-424/14.12.2020 г., вх. № РУО1-35312/14.12.2020 г., Ви информирам, че:

В изпълнение на ИП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ 2020 г. по дейност 6.3 Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование бе сключен договор № Д01-296/ 15.10.2020 г. с фирма ДЗЗД „Кейсием Тех“ за закупуване на 210 броя интерактивни дисплеи „Veste1 65IFX“. Доставката на дисплеите бе извършена директно от фирмата до училищата.

В тази връзка е необходимо да предприемете действия по заприхождаване на оборудването по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване“ от СБО в баланса на училището със стойности както следва:

Наименование Брой Единична стойност в лв.

без ДДС

Единична стойност в лв.

с ДДС

Интерактивен дисплей „Vestel 65IFX“ 1 6 326 7 591.20

 

Следва да попълните приложения образец на потвърдително писмо за заприхождаване на дисплеите и да го изпратите в Министерството на образованието и науката до г-жа Александра Янчева, главен експерт в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД