Зачестили сигнали от директори на училища за организирани от частни фирми и организации публични събития и отправени към тях предложения за сключване на споразумения за сътрудничество, предварителни договори и др., свързани с кандидатстване по инвестиционен проект „STEM центрове и иновации в образованието“

Изх. № РУО1-44023/16.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката относно зачестили сигнали от директори на училища за организирани от частни фирми и организации публични събития и отправени към тях предложения за сключване на споразумения за сътрудничество, предварителни договори и др., свързани с кандидатстване по инвестиционен проект „STEM центрове и иновации в образованието“ Ви информираме:

Министерството на образованието и науката не е упълномощавало която и да е фирма да се представя от негово име, да преговаря или да сключва договори с директори на училища за представяне на проекта за изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изграждането на училищна STEM среда по Плана за възстановяване и устойчивост се предвижда да бъде реализирано чрез процедура на директно предоставяне на средства към конкретни крайни получатели (всички държавни и общински училища в страната) за изпълнение на инвестициите. Проектите и дейностите ще се разработват и реализират от съответното държавно или общинско училище в качеството му на самостоятелен възложител по ЗОП.

В рамките на оперативната самостоятелност на директора е да прецени дали подобни услуги са необходими и целесъобразни. Представените от фирмите проекти на договори и примерни STEM центрове не следва да се считат за съгласувани с администрацията на министерството, а използването на термини от вида „Одобрено от МОН“, при рекламирането на продуктите и услугите, не следва да въвеждат директорите в заблуждение.

Министерството подготвя указания за процедурата по кандидатстване и изпълнение, които ще бъдат публикувани в началото на следващата година на сайта на МОН, заедно с минимални изисквания на типови спецификации на оборудване за различните видове STEM центрове в областите „Природни науки“, „Математика и информатика“, „Роботика и кибер-физични системи“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“, „3D дизайн и прототипиране“ и ВОСКС.

Смятаме за целесъобразно при изготвянето на проектите те да бъдат подложени на обсъждане и съгласувани с педагогическите специалисти, преподаващи съответните предмети и с педагогическия съвет на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието и науката)