Зачестили случаи на неоснователно потвърдени данни от страна на институции в модул „Отсъствия децата и учениците“ в НЕИСПУО

Рег. № РУО1-1318/ 17.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено от  Център за информационно осигуряване на образованието електронно съобщение с рег. № РУО1-179/ 16.01.2020 г. в РУО – София-град и по отношение на заредените в Модул „Отсъствия на децата и учениците“ на НЕИСПУО данни от АСП за деца и ученици, подлежащи на спиране на помощи за деца за м. декември 2019 год., както и поради зачестили случаи на неоснователно потвърдени данни от страна на институции, Ви обръщам внимание на следното:

  1. Съгласно т. 4 от писмо с изх. №9105-336/01.10.2019 г. на МОН, относно създаване на организация за коректно подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и в училищата, всяко училище, детска градина или ЦСОП, в което има деца или ученици, на чиито родители ще бъдат спрени семейните помощи, трябва да потвърди информацията в платформата https://ots.mon.bgв раздел „Потвърждения към АСП“ при спазване на следните изисквания:
  • В случаите, в които детето/ ученикът наистина е допуснал посочения брой отсъствия, или наистина е отпаднал/ отписан, данните се отбелязват като „потвърдени“ чрез бутон „Потвърждавам“.
  • В случаите, в които детето/ ученикът не е допуснал посочения брой отсъствия(допусната е техническа грешка), или не е отпаднал/ отписан, данните се отбелязват като „непотвърдени“ чрез бутон „Няма основание“. Причината за непотвърждаване се описва в полето за бележки. При допусната техническа грешка, данните се коригират допълнително в раздел „Информация и корекции“.
  • В случаите, в които дете/ ученик е преместен в друго училище/ детска градина, но системата го отчита като „неучещ“, е необходимо данните да се съгласуват допълнително с приемащото училище.
  • Деца/ ученици, които са заминали за чужбина, се считат за отписани, и техните семейни помощи за деца се спират.
  1. В съответствие с т. 5 от същото писмо, потвърдената информация се подава от ЦИОО към АСП. Тази информация се счита за окончателнане подлежи на последващи корекциии месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, отпуснати по реда на чл. 7 от ЗСПД, на родители, чиито деца не посещават редовно часовете в детската градина и училище се прекратяват в срок до една година.
  2. В цитираното писмо е посочено, че отговорност за верността и навременното подаване на информацията носи директорътна образователната институция.

Моля стриктно да изпълнявате описаната процедура.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД