Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

Рег. № РУО1-28216/12.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЬРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

В изпълнение на писмо с № 9105-330/07.10.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1-27784/ 07.10.2020 г., и във връзка с предоставянето на средства по реда на чл. 14 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с цел осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните трупи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 15.09.2020 г. – 23.12.2020 г., следва държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, второстепенни разпоредители с бюджет към министьра на образованието и науката, да подадат заявки по образец на МОН (Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.)

Предвид гореизложеното, моля в срок до 13.10.2020 г. (вторник) да изпратите заявките в РУО – София-град на електронен адрес: [email protected]; [email protected], или чрез сигурно електронно връчване.

 

Приложение:  Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД