Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

Рег. № РУО1-29989/17.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЬРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

В изпълнение на писмо с № 9105-298/09.09.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1-28721/ 10.09.2021 г., и във връзка с разпределянето на средствата за подпомагане храненето на децата в задължително предучилищно образование и на учениците от I до IV клас за периода 15.09.2021 г. – 23.12.2021 г., по реда на чл. 14 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование следва държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката да подадат заявки по образец (Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от цитираната Наредба).

Предвид гореизложеното моля в срок до 22.09.2021 г. (сряда) да изпратите заявките в РУО – София-град на електронни адреси: [email protected], както и на [email protected].

 

Приложение:  Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД