Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

Рег. № РУО1-27740/26.09.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЪРЖАВНИ

УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-12/ 25.09.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката относно изготвяне на заявки за получаване на средства по реда на чл. 14 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с цел осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 16.09.2019 г. – 20.12.2019 г. Ви уведомявам, че е необходимо държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа да подадат заявка по образец в деловодството на РУО – София-град, етаж 4, стая 401 или чрез системата за сигурно електронно връчване в срок до 01.10.2019 г. (вторник) включително.

Приложение:  Заявка по образец

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД