Заявки за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

Рег. № РУО1-1521/08.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЬРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

В изпълнение на писмо с № 9105-9/07.01.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1-1364/ 07.01.2021 г., и във връзка с предоставянето на средства по реда на чл. 14 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с цел осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 04.01.2021 г. – 30.06.2021 г., следва САМО ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, второстепенни разпоредители с бюджет към министьра на образованието и науката, да подадат заявки по образец на Министерството на образоването и науката (Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.)

Предвид гореизложеното, моля в срок до 13.01.2021 г. (сряда) да изпратите заявките в РУО – София-град на електронен адрес: [email protected]

 

Приложение:  Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД