Заявление за участие на училищата по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-8835/18.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с  № 9105-72/02.03.2021 г. относно стартиране на дейностите по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, писмо на МОН с вх. № РУО 1-8339/15.03.2021 г. и писмо на МОН с вх. № РУО 1-8709/17.03.2021 г., представям на Вашето внимание следните допълнителни уточнения:

  1. Към настоящия момент не следва да попълвате формуляра на заявлението за участие в дейностите по проект BG05М2ОР001 -5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в частта Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза“. Приложеното електронно заявление по Дейност 1 към настоящия момент е само за Ваша информация относно определения бюджет за училището, както относно типовете устройства, които може да избирате. Конкретна заявка от Ваша страна ще бъде направена след определяне на изпълнители по съответните позиции на обявената обществена поръчка, когато станат ясни конкретните технически параметри на устройствата и съответно техните цени. За целта ще Ви бъде изпратен актуализиран формуляр, с въведена в него информация за точните характеристики и модели на устройствата, както и за стойността им.
  2. Точка 4 от писмо на МОН с вх. № РУО 1-8339/15.03.2021 г. се изменя, както следва: „4. Съгласно Механизма за избор на училища, който е част от одобреното от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 проектно предложение, с цел управление и мониторинг, използването на техническите средства ще е възможно само чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес. Това няма да възпрепятства потребителите на устройствата да имат достъп до електронни ресурси, които училищата поддържат в тяхна облачна среда.“

Ако сте попълнили в заявлението и частта за Дейност 1, към момента не е необходимо да предприемате допълнителни действия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД