Заявления за НВО в 7. и в 10.клас

Изх. № РУО1-7832/07.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на сайта https://admin.zamaturite.bg  е налична функционалността за въвеждане от училищата на заявленията за явяване на изпит по чужд език и по информационни технологии – дигитални компетентности за 10 клас, а на сайта https://admin.priem.mon.bg  е налична функционалността за въвеждане от училищата на заявленията за явяване на изпит по чужд език за 7. клас.

Напомням, че подаването на заявленията е със срок от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г. включително, като Вие събирате попълнените заявления от учениците по електронен път, въвеждате ги в съответната платформата и сканирани  ги изпращате на следните електронни адреси:

 [email protected]  – за заявленията на учениците от 7. клас;

[email protected]  – за заявленията на учениците от 10. клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                      

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД