Заявления към РЦПППО – София-град

Изх. № РУО1-28101/08.09.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

              Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27887/07.09.2023 г. от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО – София-град) Ви уведомявам, че на основание чл. 78 от Наредбата за приобщаващо образование от 15.09.2023 г. РЦПППО – София-град ще приема чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронна поща [email protected] заявления с приложения на документи на дете или ученик за извършване на функционална оценка, само с попълнена и приложена карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности на основата на ICF-CY.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД