Заявяване на документи от задължителната документация за края на учебната 2020 – 2021 година

Рег. № РУО1-34690/ 07.12.2020 г.

 

ДО

РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

СОЗ, ЦПЛР, ЦСОП

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И КОЛЕЖИ

  

Относно: Заявяване на документи от задължителната документация за края на учебната 2020 – 2021 година

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по писмо № 9105-127/01.12.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката относно предстоящото отпечатване на задължителните документи за края на учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам следното:

Заявяването на задължителните документи се извършва от директора на институцията в системата на предучилищното и училищното образование по приложения формуляр на заявка, утвърдена от министъра на образованието и науката. Заявяването на задължителните документи се извършва по изцяло нова процедура, по електронен път, чрез подаване на електронни документи, подписани с електронен подпис чрез Система за сигурно електронно връчване и Среда за електронен обмен на съобщения. Образователните институции, които нямат регистрация в системата за сигурно електронно връчване, следва незабавно да направят своята регистрация.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ

Частните училища, детски градини, колежи,

Държавните училища, детски градини, СОЗ, ЦСОП:

 

 1. Директорът попълва електронно (на компютър) приложената заявка за доставка на документи от задължителната документация.
 2. Директорът подписва елекронно справката за доставка на документи от задължителната документация. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис.
 3. Директорът попълва електронно (на компютър) приложения образец на „Списък на самостоятелните платци“. Директорът подписва елекронно справка за доставка на документи от задължителната документация. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис.
 4. Директорът изпраща чрез системата за сигурно електронно връчване към РУО – София-град подписаните (Word формат) справката за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2020/ 2021 година и справката „Списък на самостоятелните платци“.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ

Общинските училища, общинските детски градини, общинските ЦПЛР:

 

 1. Директорът попълва електронно (на компютър) приложената заявка за доставка на документи от задължителната документация.
 2. Директорът подписва елекронно справката за доставка на документи от задължителната документация. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис.
 3. Директорът попълва електронно (на компютър) приложения образец на „Списък на самостоятелните платци“. Директорът подписва елекронно справка за доставка на документи от задължителната документация. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис.
 4. Директорът изпраща чрез системата за сигурно електронно връчване към съответната районна администрация подписаните (Word формат) справката за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2020/ 2021 година и справката „Списък на самостоятелните платци“.
 5. Служебното лице от съответната районна администрация извършва проверка на подадената от общинската образователна институция информация.
 6. Служебното лице от съответната районна администрация изготвя обобщената за съответния район справка за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2020/ 2021 година.
 7. Служебното лице от съответната районна администрация заверява заявката с електронен подпис. За полагането на електронния си подпис служебното лице от съответната районна администрация следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Служебното лице от съответната районна администрация полага своя електронен подпис.
 8. Служебното лице от съответната районна администрация изготвя обобщената за съответния район справка „Списък на самостоятелните платци“.
 9. Служебното лице от съответната районна администрация подписва справката „Списък на самостоятелните платци“. За полагането на електронния си подпис служебното лице от съответната районна администрация следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Служебното лице от съответната районна администрация полага своя електронен подпис.
 10. Съответната районна администрация изпраща чрез системата за сигурно електронно връчване към РУО – София-град подписаните (Word формат) Обобщената справка за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2020/ 2021 година, подписаните (Word формат) индивидуални заявки на образователните институции от съответният район, обобщената справка „Списък на самостоятелните платци“ за съответния район и индивидуалните справки „Списък на самостоятелните платци“ чрез Среда за електронен обмен на съобщения към РУО – София-град.

 

В срок до 04.01.2021 г., всички частни и държавни образователни институции, следва да изпратят своите заявки към РУО – София-град.

В срок до 04.01.2021 г., всички общински образователни институции, следва да изпратят своите заявки към съответните районни администрации.

В срок до  10.01.2020 г., всички районни администрации следва да изпратят обобщените и индивидуалните заявки, обобщените и индивидуалните справки за „Самостоятелните платци“ към РУО София-град.

 

Приложения:

 1. Заявка за доставка на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2020/2021 година.
 2. Справка за „Самостоятелните платци“.

 

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД