Заявяване на документи от задължителната документация за края на учебната 2019/2020 година

Рег. № РУО1- 34868/16.12.19г.

 

ДО

РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ,

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ЧАСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И

ДИРЕКТОРИ НА ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Относно: заявяване на документи от задължителната документация за края на учебната 2019/2020 година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с писмо № 9105441/11.12.2019 г. на Министерство на образованието и науката относно предстоящото отпечатване на задължителните документи за края на учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам следното:

 1. Заявяването на задължителната документация се извършва от директора на образователната институция чрез формуляр на заявка, утвърден от министъра на образованието и науката.
 2. В заявката за доставка на документите се попълват всички реквизити по така форматирания начин.
 3. При заявяване на документи да се има предвид:
  • Съгласно приложение № 4 към чл. 31, т.7 от Наредба № 8/ 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование ще се издават нови образци на документи:
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование с номенклатурен номер 3-25;
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование с номенклатурен номер 3-31;
 • Дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование с номенклатурен номер 3-31а.
  • Количествата дубликати на свидетелството за основно образование, заявени от Вас по писмо № 9105-239/16.07.2019г. на заместник-министъра на образованието и науката, не са отпечатани в пълен обем. Поради извънредния характер на този тираж и нуждата от хартия със специална защита беше отпечатано ограничено количество дубликати с наличната хартия. Тези дубликати могат да бъдат получени от печатницата при нужда от издаване на такива документи преди разпространяване на тиража с документите за  края на учебната 2019/2020 година.
 • Заявката се изготвя в четири еднакви екземпляра в оригинал, които са предназначени, както следва:
 • един за заявителя от институцията в системата на предучилищното и училищното образование;
 • един за районната администрация на територията, на територията на която се намира заявителя;
 • един за РУО;
 • един за МОН.

Екземплярът, предназначен за общинската (районната) администрация, не се попълва, когато общината не е платец на задължителната документация.

Всички държавни, частни училища, детски градини и специализирани обслужващи звена, в срок до 04.01.2020 г., да представят своите заявки в РУО – София – град, стая № 413 на Детелина. Златкова, технически сътрудник, домакин-архивар в РУО – София-град.

Всички общински училища и детски градини, в срок до 04.01.2020 г., да представят своите заявки на експертите по образование в съответните районни администрации.

Моля, колегите по образование към общинските администрации да представят обобщените заявки и индивидуалните към тях в РУО – София-град до 10.01.2020 г. на Детелина Златкова, стая 413 (02/935 60 88) технически сътрудник, домакин-архивар в РУО – София-град или на Любка Методиева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО – София-град, стая 510 (02/935 60 58).

Уважаеми колеги, моля не слагайте никакви закрепващи елементи (кламери, телчета) на заявките, тъй като това допълнително затруднява и забавя работата при обобщаване и класиране на документацията. Благодаря!

Приложение: Заявка за доставка на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД