ЗАЯВЯВАНЕ НА КВЕСТОРИ ЗА ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-10447/13.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Безкрайно благодаря на директорите и учителите, които решиха да подкрепят провеждането на държавни зрелостни изпити (ДЗИ). За да „виждаме“ учителите, които предлагате за квестори е необходимо да определите възможностите за участие на служебните лица. Можете да я намерите в Служебни лица->Възможности. Там е списъкът с всички служебни лица, за които е зададена поне една роля в първоначалното въвеждане. При натискане на бутона редакция на даден ред ще се отвори екран, показващ основните данни на лицето. Най-долу са редове с отделните роли, като трябва да се посочи за всяка роля на кои изпити може да бъде изпълнявана. Системата се съобразява с предметната област на лицето. На базата на тези възможности и отчитайки най-близкото училище, в което ще се провежда ДЗИ, ще се извършва и разпределението.

Началните учители могат да са квестори без значение на предметната им област.

Моля, тези от Вас, които са посочили учители за квестори за ДЗИ да посочат за всяко от подадените служебни лица за кои изпити може да изпълнява посочената роля.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД