Заявяване на необходимост от допълнителни специалисти от директорите на държавните и общински детски градини и на държавните и общински училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОП НОИР 2014-2020

Изх. № РУО1-10387/06.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОП НОИР 2014-2020

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-114/05.04.2021 г., вх. № РУО 1-10303/05.04.2021 г., относно попълване на формуляр, свързан с необходимостта от назначаване на допълнителни специалисти по проекта:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLD67bbCGsvgbpNtSgVQxJCB0wCKgGl-DMhniQVdYkoDxCaQ/viewform

Срокът за попълване на формуляра е 09.04. 2021 г.

 

Приложение:

  1. Писмо на МОН с № 9105-114/05.04.2021 г., вх. № РУО 1-10303/05.04.2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД