Заявявяне на обучение по дейност 3.3 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

                                                               

Изх. № РУО1 – 17219/10.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Ви уведомявам, че платформата на проекта е отворена отново за заявяване на теми за обучение по Дейност 3.3 „Обучения за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.“ в периода от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г. включително.

Заявка за участие се подава в информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/ , както следва:

– регистрираните в ИСУП, след достъп през профила си избират меню „Обучения“, в подменю „Профилна информация“ се попълват данните, обновяват се текущите данни във втората част на страницата чрез бутон „Обнови“ и през подменю „Предстоящи обучения“ се заявяват до 2 (две) теми за обучение;

– педагогическите специалисти, които към момента нямат регистрация в ИСУП следва да си направят регистрация, за която е необходимо да се въведе код по НЕИСПУО на училището и ЕГН на участника. Извършва се автоматична проверка и се създава регистрация с @edu.mon.bg акаунта им, за което получават съобщение. След достъп до профила си избират меню „Обучения“, в подменю „Профилна информация“ се попълват данните, обновяват се текущите данни във втората част на страницата чрез бутон „Обнови“ и през подменю „Предстоящи обучения“ се заявяват до 2 (две) теми за обучение.

Обученията са предназначени за педагогически специалисти, преподаващи по предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и други с насоченост към ИКТ от общинските и държавните училища.

Педагогическите специалисти за времето на участието си в обучението ползват служебен отпуск по чл. 161 от КТ, за което подават заявление за отпуск до директора на училището след включване в група за обучение.

Всеки заявил участие получава информация на електронния си адрес за включване в сформирана група за обучение.

Всеки обучаем си осигурява сам индивидуалното техническо средство за работа по време на обучението.

Обученията са изнесени (тридневни с две нощувки), с пълно откъсване от работа, с физическо присъствие на обучаемите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД