Идентификация на училища с разлики в оценките от дипломата и ДЗИ

Срочно! Важно!

Изх. № РУО1-18733/ 17.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-245/ 15.07.2020 г. с вх. № РУО1-18473/ 15.07.2020 г. относно анализ на резултатите на учениците от повереното Ви училище, дипломирани през 2020 г.,  следва да предоставите информация за средния успех по всеки учебен предмет, вписан като оценка в рубриката „Задължителна подготовка“ в дипломата за средно образование, и за средния успех от същия учебен предмет, получен на ДЗИ – сесия май-юни 2020 г.

В срок до 22.07.2020 г. моля да подадете исканата справка, като я въведете във формуляра https://forms.gle/GXQA7vmPhBuLxpgY7

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД