Избори за Управителен съвет на Националния ученически парламент

Изх. № РУО1-14521/09.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Управителния съвет на Национален ученически парламент /НУП/, с вх. № РУО 1-14453/9.05.2024 г. Ви уведомявам, че председателите на ученическите съвети могат да кандидатстват за участие в изборите за Управителен съвет на Националния ученически парламент.

Подаването на кандидатурите е в срок до 19 май 2024 г., чрез попълване на следния формуляр: https://forms.gle/vrQoU6kwtf5boePY8

Националният ученически парламент е независима платформа, която обединява ученическите съвети и парламенти от Р България. Парламентът се стреми да мотивира учениците да поемат инициатива за участие в подобряването на образованието и учебната среда със своите идеи и препоръки, като им предостави необходимата трибуна за ефективен диалог с институциите на местно, национално и европейско ниво.

Моля да сведете информацията до председателите на ученическите съвети в поверените Ви училища.

 

Приложение:

  1. Писмо с информация за дейността на НУП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА  КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-522/11.04.2024 г.

на министъра на образоването и науката/