Избор на неодобрени учебници за гимназиален етап

Изх. № РУО1-11882/11.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-105/09.04.2024 г., вх. №РУО1-11496/09.04.2024 г., относно постъпила в Министерството на образованието и науката информация, че в някои училища вече се провежда избор на учебници за гимназиален етап, а също така се организират срещи за представяне на тези учебници в присъствието на техните автори, е необходимо да се съобразите със следното:

На официалната страница на МОН, рубрика „Учебници”, към настоящия момент са публикувани График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, на учебници и на учебни комплекти за учениците от I до lV клас за учебната 2024/2025 година и образци на заявки за познавателни книжки за децата от първа до четвърта възрастова група и за учебници и учебни комплекти за учениците от I до IV клас.

Тъй като в момента се провеждат процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по общообразователни учебни предмети след извършени обективно необходими промени в одобрените учебници, допълнително ще бъдат публикувани:

–           график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти от V до ХII клас за учебната 2024/2025 година;

–           образци на заявки за учебници за V, VI и VII клас; за учебници и учебни комплекти от VIII до ХII клас.

Към момента, доколкото все още не са одобрени една част от учебниците за VII – XII клас, няма основание учителите да правят своя избор, тъй като така той няма да е базиран на свободно и информирано решение измежду одобрените от министъра на образованието и науката учебници.

Министерството на образованието и науката винаги е подкрепяло и подкрепя свободния избор на учителите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование. Напомням, че съгласно разпоредбите на ЗПУО:

  1. Познавателните книжки, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в което се извършва задължително предучилищно образование, в съответствие с програмната система по чл. 70 от ЗПУО.
  2. Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет.
  3. Учебниците и учебните комплекти извън предоставяните за безвъзмездно ползване, както и учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или модул.

Изборът на учителите се прави от Списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Списъкът се утвърждава със заповед от министъра на образованието и науката за всяка учебна година и се публикува на официалната страница на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД