Избор на профилиращи предмети за втори гимназиален етап

Изх. № РУО1- 33209/29.11.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ОТ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение писмо на МОН № 9105-424/28.11.2019 г., вх. № РУО1-33133/28.11.2019 г. относно избор на профилиращи предмети от учениците, които ще бъдат във втори гимназиален етап през учебната 2020/2021 година.

Моля внимателно да се запознаете с писмото и своевременно да предприемете действия за информиране на Вашите ученици в Х клас и техните родители за възможностите за профилирана подготовка във втори гимназиален етап.

Приложение: Писмо на МОН № 9105-424/28.11.2019 г.,

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД