Извършване на верификация на представените разходооправдателни документи

Изх. № РУО1-15543/25.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”  

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмo на МОН № 9105-215/23.06.2020 г., с вх. № РУО1-15133/23.06.2020 г., относно подаден на 29.05.2020 г. Пакет отчетни документи № 4 (ПОД № 4) чрез Модул „Мониторинг на пакет отчетни документи“ в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020) по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Ви уведомявам, че Управляващият орган (УО) ще извърши верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени разходи), както следва:

При верификацията на пакет отчетни документи № 4 ще бъде извършена пълна проверка на разходите за такси, дължими за месец февруари 2020 г.

При верификацията на Пакет отчетни документи № 4 ще бъде извършена извадкова проверка на следните разходи (отчетените разходи с най-висока стойност ще бъдат предварително изключени от извадките):

– за възнаграждения на наетия по проекта педагогически и непедагогически персонал;

– за провеждане на допълнителното обучение по български език на база издадените удостоверения по Дейност 1.

Проверките на Пакет отчетни документи № 4 ще преминат през следните етапи:

  1. До 01.07.2020 г. експертите от УО ще извършат проверка на документите в електронната система на проекта (пълна или извадкова проверка, както е описано по-горе). При констатиране на пропуски, които могат да бъдат отстранени, документите ще се връщат с точни указания какво трябва да направи детската градина/училището/РУО.
  2. От 02.07.2020 г. до 07.07.2020 г. на детските градини/училищата/РУО, в които има върнати документи от УО, следва да се даде възможност да коригират пропуските – да добавят липсващи документи, пояснения и др., в съответствие с конкретните указания на УО. Детските градини/училищата/РУО не трябва да изтриват върнатите от УО документи, а само да добавят нови документи или пояснения.
  3. На 08.07.2020 г. след като бъде прекратена възможността за коригиране на върнатите документи в електронната система на проекта, експертите от УО ще започнат да преглеждат новите документи. В зависимост от представените нови документи и пояснения експертите от УО ще вземат окончателно решение за пълна или частична верификация на съответния разход.
  4. След приключване на извадковата верификация резултатите от административната проверка ще се проектират върху съответната обща съвкупност. Конкретният бенефициент ще бъде информиран за процента на неверифицираните разходи за всяка от горепосочените извадки.
  5. Разходи и разходооправдателни документи от електронната система на проекта, включени в ПОД № 4, не могат да бъдат включвани в следващ междинен отчет.

Във връзка с гореизложеното моля за Вашето съдействие и своевременна реакция за отстраняване на констатирани неточности, като имате предвид, че при наличието на неотстранени неточности на отчетната документацията по проекта, неверифицираните разходи за всяка от горепосочените извадки се проектират върху съответната обща съвкупност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД