Извършване на мониторинг чрез анкетиране на участниците в квалификационните дейности за степен на удовлетвореност от проведените обучения по НП „Мотивирани учители и квалификация“- 2022г.

Изх. № РУО1-35/03.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИТСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА

 ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-421/30.12.2022 г., с вх. № РУО 1-44842/30.12.2022 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на т. 12 „Мониторинг и оценка на изпълнението“ на НП „Мотивирани учители и квалификация“- 2022 г., приета с Решение № 302/13.05.2022 г., Приложение № 6, т. 1, буква „е“ на Министерския съвет, предстои извършване на мониторинг чрез анкетиране на участниците в квалификационните дейности за степен на удовлетвореност от организираните по програмата обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Предвид изложеното, моля за Вашето съдействие на педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция, преминали през обученията на НП „Мотивирани учители и квалификация“- 2022г. да бъде предоставен следният линк: https://forms.gle/fDRebLpTTk2KE8Ke6 за попълване на анкетата в срок до 10.01.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД