Изготвяне на анализ на провежданата на територията на област София-град политика за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-18538/16.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН с № 9105-238/10.07.2020 г. относно изготвяне на анализ на провежданата на територията на област София-град политика за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 г., в срок до 21.07.2020 г. следва да попълните приложените онлайн формуляри съобразно вида на поверената Ви образователна институция:

 1. Осигурена материална база и изградена достъпна архитектурна среда, НВО за ученици със СОП в VII клас, участие на зрелостници със СОП в ДЗИ, професионално образование и обучение на ученици със СОП и/или с хронични заболявания през учебната 2019/2020 година https://forms.gle/FZfE8RvhAL94HX5U8
 2. Брой деца и ученици със СОП, брой деца и ученици в риск, брой деца и ученици с изявени дарби, брой деца и ученици с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в училищата https://forms.gle/DvgTNL51H8Ym4h1H6
 3. Брой деца със СОП, брой деца в риск, брой деца с изявени дарби, брой деца с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в детските градини https://forms.gle/rzXnZCVobcc9iuvK9
 4. Възникнали инциденти през учебната 2019/2020 г. https://forms.gle/pmoSFxWwKyUmKWi8A
 5. Регистрирани инциденти, случаи на агресия и тормоз, насилие над дете и над учител https://forms.gle/sbnZcUxU1uwEpQLG6
 6. Формирани и функциониращи Ученически съвети ( по смисъла на Наредба №13/21.09.2016 г. на МОН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование) https://forms.gle/5FRtbCwakpw2k4ky5
 7. Училищни библиотеки https://forms.gle/gE27AkGCoMjdx4Pg6
 8. Стипендии по ПМС № 328/21.12.2017 г. на Министерски съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, изменено и допълнено с ПМС № 20/01.02.2019 г. и по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби https://forms.gle/aWfdooEzqoGE7o3D8
 9. Здравни кабинети и медицински лица в училище, логопедични кабинети в училище https://forms.gle/UZVZ3qrEaP7hWfb76
 10. Здравни кабинети и медицински лица в детските градини, логопедични кабинети в детските градини https://forms.gle/Vyb2xWQpQiUypkDh8
 11. Предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности от разстояние в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологииhttps://forms.gle/PMWVcvcYMjg7zok56

Обръщам внимание, че ако по определен показател за Вас информацията е неприложима следва да поставите 0 (нула) на определените места.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД