Изготвяне на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2023 г.

Изх. № РУО1-40561/15.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ  НА  ДЪРЖАВНИТЕ УчИЛИщА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИte ОБСЛУЖВАщИ ЗВЕНА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА

ПОДКРЕПА, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

 

 

относно: Изготвяне на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2023 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-324/07.12.2023 г. на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-39442/07.12.2023 г. и в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) министърът на образованието и науката представя на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в Министерството на образованието и науката (МОН).

Всички държавни училища, центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена, финансирани от МОН, следва да  представят в РУО – София-град доклад и попълнен въпросник за състоянието на СФУК за 2023 година.

Крайният срок за представяне на доклада и въпросника в РУО – София-град е 23.01.2024 г., чрез сигурното електронно връчване. Във формат Еxcel  можете да ги изпращате на електронен адрес: [email protected]

За Ваше улеснение електронният вариант на въпросника за състоянието на СФУК за 2023 г. и указанията за неговото попълване са публикувани на електронната страница на Министерството на финансите: ИСФУКВО/раздел „Документи“/“Методология“/ – Финансово управление и контрол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД