Изготвяне на годишен доклад за състоянието на СФУК за 2022 г.

Изх. №  РУО1-44625/22.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ  НА  ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА

ПОДКРЕПА, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-417/21.12.2022 г. на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-44497/21.12.2022 г. и в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) министърът на образованието и науката представя на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в Министерството на образованието и науката (МОН).

Всички държавни училища, центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена, финансирани от МОН, следва да  представят в РУО – София-град доклад и попълнен въпросник за състоянието на СФУК за 2022 година.

Крайният срок за представяне на доклада и въпросника в РУО – София-град е 19.01.2023 г., чрез сигурното електронно връчване. Във формат Еxcel  можете да ги изпращате на електронен адрес: [email protected]

За Ваше улеснение електронният вариант на въпросника за състоянието на СФУК за 2022 г. и указанията за неговото попълване са публикувани на електронната страница на Министерството на финансите (ИСФУКВО/Документи/Методология/Финансово управление и контрол).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД