Издаване на заповед за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати през учебната 2020/2021 година от труда на директорите

Изх. № РУО1-36417/04.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, Ви уведомявам, че в срок до 16:00 часа на 08.11.2021 г. /понеделник / е необходимо да изпратите чрез системата за сигурното електронно връчване в РУО – София-град декларация, че сте изплатили допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати през учебната 2020/2021 година от труда на педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД