Издаване на удостоверение за преместване/записване на ученик

Изх. № РУО1-26326/12.08.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиралата административна услуга за отпускане на еднократна помощ за ученици и зачестили сигнали относно отказ от предоставянето на документ, удостоверяващ записването на учениците в училище, Ви напомням следното:

Съгласно Приложение № 4 към чл. 31 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информация и документите за системата на предучилищното и училищното образование до 5 дни след получаване на информация от приемащата институция се издава удостоверение за преместване/записване на ученик.

 

С уважение,

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД