Издаване на удостоверение за преместване в условията на кампания по прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1 – 19006 / 21.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас отново напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. заявление до директора;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Съгласно чл. 72а от същата наредба след реализиране на държавния план-прием по чл. 142, ал. 3 от ЗПУО директорът на училището до 20 септември уведомява писмено директорите на училищата, в които са се обучавали записаните ученици.

Обръщам внимание, че удостоверение за преместване не се издава при приемане, а при преместване на ученик. Съгласно чл. 40а, ал. 2, т. 2 от горецитираната наредба приемане на ученик е всеки случай на записване преди началото на съответната учебна година в V, в VIII или в XI клас на места, определени с държавния или допълнителния държавен план-прием, или на места над утвърдения държавен план-прием – в изрично посочените в нормативен акт случаи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1250/ 17.07.2020 г.

на министъра на образованието и науката/