Издаване на удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средното образование

Изх. № РУО 1-15196/24.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА,  ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-212/19.06.2020 г., с вх. № РУО1-14700/19.06.2020 г. относно издаване на удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД