Изменение в датата, формата и домакинството на олимпиадата по физика за учебната 2020/ 2021 г.

Изх. №  РУО1-8056/11.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с удължения срок на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г., съгласно заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № 01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД 01-718/18.12.2020 г. и заповед № РД 01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и на основание на издадения Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г., Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-545/05.03.2021 г. на министъра на образованието и науката е изменена и допълнена заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. и заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 1, т. 3, като в Графика за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 г. е определено националният кръг на олимпиадата по физика да се проведе на 08.04.2021 г. (теоретичен кръг) по области, а на 08.05.2021 г. – експериментален кръг, в 73 СУ „Владислав Граматик“, гр. София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД