Изменение на датите на финалните състезания на Ученическите игри

Изх. №РУО1-13650/26.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-13254/24.04.2024 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-287/23.04.2024 г. на министъра на младежта и спорта за изменение на датите на финалните състезания на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. за възрастови групи V-VІІ и ХІ-ХІІ клас.

Приложение:

  1. Заповед №РД09-287/23.04.2024 г. на министъра на младежта и спорта (изм. правила).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД