Изменение на Закона за предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-4315/17.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, обръщам внимание, че следва своевременно да актуализирате Стратегията за развитие на поверената Ви образователна институция, при спазване на изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6  от Закона за предучилищното и училищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД