Изменение на заповед РД09-2273/11.09.2020 г. за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година.

Изх. № РУО1-19311/24.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1608/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2273/11.09.2019 г. за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година в „Раздел Б. Спортни състезания и спортно-туристически прояви за отбори, представящи центрове за подкрепа за личностно развитие“.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1250/17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката)