Изменение на заповед № РД09-1883/02.09.2021 г на министъра на образованието и науката за Националното състезание по БДП

Изх. № РУО1-16621/04.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-3002/29.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД09-1883/02.09.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД09-3386/15.10.2021 г.; № РД09-3971/29.10.2021 г., № РД09-4364/11.11.2021 г. и № РД09-2611/16.03.2022 г. на министъра на образованието и науката, в частта „График за провеждане на националните състезания през учебната 2021—2022 година“ за Националното състезание по БДП.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД09-3002/29.04.2022 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД