Прием в XI клас

Прием в XI клас – учебна 2024/2025 година

___________________________________________________________________________

Информация за възможностите за допълнителен държавен план-прием в XI клас за ученици от обединените училища

Изх. № РУО1-37996/24.11.2023 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям информация за броя на учениците от Х клас в обединените училища през учебната 2023/2024 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 24.11.2023 г.)

=================================================================

Прием в XI клас – учебна 2023/2024 година

___________________________________________________________________________

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ХІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 Г. ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-181/ 28.04.2023 г. на началника на РУО – София-град

(публ. на 03.05.2023 г.)

___________________________________________________________________________

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

             Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, определената със заповед № РД 01-167/12.04.2023 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2023 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“ № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2023 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2023 г. .( петък )                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2023 г. (сряда )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2023 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2023 г. (понеделник)           09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2023 г. (четвъртък )             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. ( понеделник)           14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2023 г. (вторник )                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2023 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2023 г. (сряда )                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.20223г. (петък )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч.

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:

заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

  • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

II. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

  • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
  • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
  • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град, в раздел „ Прием VIII клас“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2023 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, до 03.05.2023 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, съответно: „Насочване на ученици след основно образование в училищата на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.“ и „Насочване на ученици след завършен X клас в училищата на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.“, на сайта на РУО – София-град,  ще бъдат публикувани утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 25.04.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас за учениците от обединените училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г. по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2023 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 27.04.2023 г. на e-mail: [email protected]

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1).

(публ. на 27.03.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-42334/01.12.2022 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям информация за броя на учениците от Х клас в обединените училища през учебната 2022/2023 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 04.05.2022 г.)

==================================================================

 

Прием в XI клас – учебна 2022/2023 година

___________________________________________________________________________

Заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас за учебната 2022/ 2023 г.  (Приложение 1)

(публ. на 04.05.2022 г.)

___________________________________________________________________________

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, определената със заповед № РД 01-333/04.04.2022 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2022 г. (вторник) до 23.05.2022 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406 , както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2022 г. .(четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2022 г. (четвъртък)               09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2022 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

23.05.2022 г. ( понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2022 г. (понеделник)             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2022 г. (сряда)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2022 г. (петък)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2022 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.2022 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2022 г. (петък)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:

заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

2. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

  • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
  • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяваj заболяването.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап, на средно образование, и съответно се оценяват с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. Становището съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с утвърдения държавен план-прием и с утвърдения допълнителен държавен план-прием за областта.

Напомням за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаването на документи към комисията в определените срокове.

В изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, при подаване на документите учениците по точка I. и точка II. се явяват с документ за самоличност.

            Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, в срок до 14.06.2022 г. за учениците, завършващи  VII клас и в срок до 17.07.2022 г. за учениците, завършващи X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование до 03.05.2022 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, на сайта на РУО – София-град ще бъдат публикувани: утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2022/2023 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2022/2023 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици, Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 18.04.2022 г.)

____________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас за учениците от обединените училища по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в училища на територията на област София-град за учебната 2022/ 2023 г.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2022 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 22.04.2022 г. на e-mail: [email protected]

Приложение: съгласно проекта на заповед с приложения (формат excel и pdf).

(публ. на 22.03.2022 г.)

____________________________________________________________________________________

Прием в XI клас – учебна 2021/2022 година

____________________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-41361/14.12.2021 г.

Информация за възможностите за допълнителен държавен план-прием в XI клас за ученици от обединените училища

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям информация за брой на учениците от Х клас в обединените училища през учебната 2021/2022 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

____________________________________________________________________________________

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ХI КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА

(публ. на 21.07.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в ХІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 24.04.2020 г.

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1).