Прием в XI клас – учебна 2021/ 2022 година

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ХI КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА

(публ. на 21.07.2021 г.)

____________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в ХІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 24.04.2020 г.

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1).