Изпитни материали за провеждането на общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за IV клас

Изх. № РУО1-2610/19.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЕ В IV КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-22/ 19.01.2021 г., вх. № РУО1-2531/ 19.01.2021 г., Ви уведомявам, чe изпитните материали за провеждането на общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за IV клас на 23.01.2021 г. ще са достъпни в електронната платформа competitions.mon.bg. Влизането в нея е препоръчително да става през Internet Explorer. Достъпът до изпитните материали в платформата се осъществява с паролата, която директорите ще получат на служебната си електронна поща.

За училищата, които по обективни причини не могат да организират провеждане на общинския кръг на олимпиадата по графика, определен с Приложение № 1 на заповед № 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, се допуска организирането й в други срокове, но не по-късно от две седмици преди провеждане на областния кръг. Съгласно регламента на олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2020/2021 година, при промяна на датата за провеждане на общинския кръг „изпитният материал се разработва от училищна комисия по аналогия на темата и формата, създаден от националната комисия за този кръг“.

Напомням за необходимостта за стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организиране и провеждане на олимпиадата.

За контакт при необходимост: [email protected];  [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД