Използване на електронна платформа при провеждане на националните олимпиади и състезания през учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-2788/21.01.21 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-27/ 20.01.2021 г. и вх. № РУО1-619/13.01.2020 г. Ви уведомявам, че за учебната 2020/2021 г. е активирана електронната платформа competitions.mon.bg, използвана и през миналата учебна година. На нея ще бъдат качвани изпитните материали за олимпиадите и състезанията, определени с Приложения № 1 и № 2 на Заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката. Те ще бъдат достъпни за съответните училища координатори в деня на провеждането на състезанията и олимпиадите. Достъпът до изпитните материали в платформата се осъществява с потребителското име на училището в edu.mon.bg (код по админ@edu.mon.bg) и с временна парола, получена на тези служебни имейл-адреси на 20.01.2021. Желателно е да промените получената временна парола с друга. Влизането в електронната платформа е препоръчително да става през Internet Explorer. Необходимо е днес да направите проверка на достъпът до платформата.

За контакт при необходимост: [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД