Изпълнение на графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-21863/25.08.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ

И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

             В изпълнение на заповед № РД 09-541/27.02.2020 г. на министъра на образованието и науката и графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година, в случай, че не са изпълнени дейността и срокът по т. 7 от графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година от Приложение 1 към горепосочената заповед, моля да ни уведомите до 08.09.2020 г. (вторник).

Информацията изпращайте на e-mail: [email protected]

За контакти: тел.  02/ 935-60-68,  Георги Пашов.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед на министъра на образованието

и науката с № РД 10-1346/20.08.2020 г./