Изпълнение на дейностите за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за децата и учениците в общинските детски градини и училища

Рег. № РУО1-25479/02.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                                                           

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-249/27.07.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, и във връзка с изпълнение на дейностите за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за децата и учениците в общинските детски градини и училища Ви информирам за следното:

  1. С Постановление № 172/28.04.2021 г. на Министерския съвет се осигуриха средства за:
  • закупуване на познавателни книжки за осъществяване на задължително предучилищно образование, включително и за децата, които навършват 4-годишна възраст в общините, които   са осигурили условия за задължително предучилищно образование;
  • закупуване на учебници, достьп до електронно четими учебници, учебни комплекти и  учебни помагала за учениците от I до VlI клас в общинските детски градини и училища.
  1. С Постановление № 196 от 11 юни 2021 година за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват познавателни книжки за всяко дете, записано във втора, в трета и в четвърта възрастова група в детска градина или в училище за осъществяване на предучилищно образование.
  1. С Постановление № 238 от 22 юли 2021 г. на МС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинските детски градини и училища, за осъществяване на предучилищно образование за 2021 г. се предоставят средства и на онези общини, които към настоящия момент не са въвели задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

Средствата за закупуване на познавателни книжки за децата във втора възрастова група за 2021 година са изчислени, като нормативът от 31 лв. за едно дете, определен в ПМС № 79/2016 г., е актуализиран с отчетените средногодишни инфлации за предходните години съгласно информации от Националния статистически институт.

Сумата за 2021 г. за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления за всяко дете, записано във втора, в трета и в четвърта вырастова група, е 34, 12 лв.

Средствата за общините са изчислени на базата на горепосочената сума и информация от Националната електронна информационна система за предучилищното и  училищното образование (НЕИСПУО) за броя на децата в общинските детски градини и училища към месец февруари 2021 година.

На официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници”, ще бъде публикуван График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2021 – 2022 година.

За допълнителна информация може да се свържете с г-н Георги Динев, главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“ — тел.: 02/817 47 64.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД