Изпълнение на дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№.РУО1- 20560/ 07.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-19127/22.07.2020 г.,относно организацията на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката е конкретен бенефициент (КБ) чрез процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е да мотивира и да задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

Дейностите 1 и 2 се осъществяват с прякото участие на педагогическите специалисти.

Дейност 1 предвижда организиране и провеждане на краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита (КК).

Дейност 2 предвижда подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително участие в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Успешната реализация на Проекта изисква добра организация, координация и управление, предвид обема на дейностите, териториалния обхват и големия брой педагогически специалисти, които са включени и предстои да се включат. В тази връзка Ви уведомявам за следното:

  • третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. се удължава до 30.09.2020 г.
  • училищата и детските градини, които желаят да участват като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, могат да подадат заявление до началника на РУО –София-град за одобрение, след което да пристъпят към сключване на договори с обучителни организации като изберат тема, която съвпада с плана за квалификация и стратегията за развитие на образователната институция;
  • педагогически специалисти, които до момента не са се включвали в обучения по Дейност 1, могат да се включат в Кампания 3, за да имат възможност да се включат повторно, след като бъде изпълнен индикатора за брой обучени в Кампания 4, в която ще се допускат за повторно участие всички участвали в обученията по Дейност 1;
  • в рамките на проекта педагогическите специалисти могат да придобият повече от една професионално-квалификационни степени, както и да участват в подготвителни курсове за придобиването на пета и четвърта професионално-квалификационна степен;
  • педагогическите специалисти могат да се възползват от темите, предлагани по проекта и да се включат в обучения, с които да осъществят личната си квалификация за работа свързана с иновации и в центровете по STEM.

Всички директори на образователни институции следва да запознаят педагогическите специалисти с настоящата информация.

Документите, които се отнасят до изпълнение на Проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“ са достъпни на интернет страницата на РУО –София-град в раздел „Национални проекти“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД