Изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-11613/14.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА    ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,

             Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11422/13.04.2021 г. на МОН, Ви уведомявам, че изпълнението на дейностите по проекта „Подкрепа за успех“ при условията на въведените със заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, временни противоепидемични мерки на територията на страната в периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. може да се провеждат присъствени дейности по проекта – допълнително обучение и занимания по интереси, само за групите с ученици от I до IV клас.

Групите за допълнителни обучения и за занимания по интереси с ученици от V до ХII клас в посочения период може да провеждат планираните си занимания само от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, когато това е приложимо.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД