Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Изх. № РУО1-18152/07.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Ви уведомявам, че всички училища, утвърдени със заповед № РД 09-006/27.04.2021 г.  на  министъра на образованието и науката да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , могат да стартират обученията по Дейност 2, 3 и 4 при спазване на Указанията за изпълнение на дейностите по проекта. Приложено Ви изпращам образци на документи, които следва да бъдат използвани на хартиен носител преди стартиране на информационната система.

Датите на споразуменията и заповедите за формиране на Училищен екип за организация и управление на проекта /УЕОУП/ не слeдва да предхождат датата на заповедта на министъра на образованието и науката, с която е утвърден Списък на държавните и на общинските училища, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

До 30.06.2021 г. следва да попълните гугъл формуляр с  графика на предстоящите обучения по Дейност 2, 3 и 4 ,  включително и тези училища, които искат да се включат в Дейностите от 2 до 4, но не са  посочили брой обучаеми в подаденото от тях заявление за участие в проекта на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-IGJt6VT6A3pU5xVZ09TlVcykZCHbpgWBR55YVjNQqSwTFQ/viewform?usp=sf_link

Към всяка доставка на технически средства по Дейност 1 са предоставени и информационни стикери, които следва да бъдат поставени на видно място върху всяко техническо средство, закупено по проекта.

 

Приложения:

  1. Образци на допълнителни споразумения за Училищен екип за организация и управление на проекта.
  2. Указания за осчетоводяване на разходите по проекта.
  3. Образци по дейности.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ