Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Изх. № РУО1-19595/15.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  и планираните обучения по Дейности 2, 3 и 4,  Ви уведомявам, че съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта обученията мога да се провеждат  само присъствено и групите следва да са от 3 до 7 човека, средно 5. До получаване на плакатите,  приложената визуализация следва да бъде поставена на видно място в залата/стаята, в която ще се провежда обучението.

Приложение:

  1. Визуализация на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД