Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Изх. № РУО1 – 25099/28.07.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г., вх. № РУО 1-24914/27.07.2021 г. с указания и контакти за съдействие за изпълнение на Дейност 2, 3 и 4.

Функционалностите на информационната система по проекта са активни и следва да се използват на посочения линк: https://react.mon.bg/

 

Приложениe:

  1. Писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД